حمل آب آشامیدنی و آب مقطر در تانکر های 10000 لیتری

تانکر 10000 لیتری

سیستم حمل آب باران

حمل آب با تانکر های 10000 لیتری

آب آشامیدنی تصفیه شده و آب مقطر و آب با سختی های متفاوت

تانکر 10000 لیتری
آب آشامیدنی تصفیه شده 2000 لیتری
آب مقطر 20 لیتری
فهرست